Privacybeleid

Anneke den Hertog Trainer, Coach en Mediator, gevestigd te Heelweg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09118445  hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Vanaf 20 augustus 2018 is mijn woonplaats Lichtenvoorde.

Dit privacybeleid legt uit hoe Anneke den Hertog met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Anneke den Hertog persoonsgegevens verwerkt:
 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers van de website www.annekedenhertog.nl;
 • alle overige personen die met Anneke den Hertog contact opnemen of van wie Anneke den Hertog persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Anneke den Hertog verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. Via de website www.annekedenhertog.nl worden geen herkenbare gegevens verzameld.
 3. Wij maken geen gebruik van cookies
 4. Enkel is er mogelijkheid voor het invullen van een contactformulier waarbij persoonsgegevens worden gegenereerd. Dit formulier is beveiligd. Die gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor het contactformulier dient.
3. Doeleinden verwerking
 

Anneke den Hertog verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor afspraken en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond

Anneke den Hertog verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende
rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden. Deze dossiers worden digitaal en op papier bijgehouden en kunnen in overleg na afloop van de overeenkomst worden meegegeven aan cliënt..

5. Verwerkers

Anneke den Hertog kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Anneke den Hertog persoonsgegevens verwerken.
Anneke den Hertog sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Anneke den Hertog deelt persoonsgegevens met derden als er een gemeenschappelijk training wordt georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Bewaren van gegevens

Anneke den Hertog bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen.
Op deze wijze stel ik zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Ik zal je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.
Ik zal nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.
Ik hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • dosier en(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement

Anneke den Hertog kan dit privacybeleid altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacybeleid wordt op de website (www.annekedenhertog.nl) gepubliceerd.
Het is verstandig dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Anneke den Hertog te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Anneke den Hertog door een e-mailbericht te sturen naar info@annekedenhertog.nl
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Anneke den Hertog persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@annekedenhertog.nl
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).